Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu program ile bireylerin; Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları, Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri , Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları, Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları, Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor Bütünlüğünü sağlamaları, Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri, Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipman kullanma becerisi geliştirmeleri, gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri, Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal Bütünlüğü geliştirmeleri beklenmektedir.

PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Modüllerde yer alan kazanımlar,”Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı”nın genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte belirlenmiştir.

Bedensel engelli bireylerin Tanılanmış bedensel yetersizliğine ek olarak başka bir yetersizliğinin olması halinde, (zihinsel, Görme, işitme vb. ) sahip olduğu ek yetersizlik alanındaki programlara ait Modüllerden birey için uygun kazanımlar belirlenerek bireysel ve/veya grup eğitim Programına dahil edilmelidir. Bedensel Engelli Bireyler Destek Programı; bedensel engelli bireylerin toplumsal kaynaklardan diğer bireylerle birlikte eşit şartlarda yararlanmalarına olanak sağlamak amacıyla, uygulama aşamasında belirtilen amaca hizmet etmeli ve gerçek hayatla uyumlandırılarak yürütülmelidir.

Uygulayıcı, Modüllerin ihtiyaç duyulan aşamalarında bireyle birlikte sosyal yaşam alanlarında (oyun ve park alanları, çarşı-pazar, sinema-tiyatro salonları, toplu taşıma araçları.) mutlaka kazanılan becerilerin uygulamalı olarak gerçekleştirimesini sağlayan eğitim faaliyetlerine yer vermelidir.

Ayrıca bireyin ev ortamı mutlaka değerlendirilerek ev içindeki bağımsızlığını destekleyici ve artırıcı, aile ve engelli bireyin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapılması ve program ile elde edilen kazanımların ev ortamında da sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nı oluşturan Modüller, bireylerin sahip olduğu yetersizlik alanlarına yönelik hazırlanmıştır. Modüller arasında gelişimsel basamaklara göre bir sıralama söz konusu olmasına rağmen modüller her zaman birbirinin ön koşulu değildir.

Örneğin,”Emekleme ve Dizüstü”nü başaramayan bireyin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, daha sonraki “Ayakta Durma”modülüne geçmesi söz konusu olabilir. Yine bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla programa dahil edilebilir.

Kazanımlardan ölçüt toplamının %50’sini gerçekleştirilebilen birey bir sonraki modüle geçebilir. Ancak bireyin alt modülde başaramadığı kazanımların; almakta olduğu yeni ile birlikte sürdürülmesi gerekir.

Program Modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için eğitim sürecinde de belirtilen gerekli araç gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı kapsamında destek eğitim hizmeti veren kurum; Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bireyin devam ettiği örgün / yaygın eğitim kurumu, Birey eğer tedavi görüyorsa ilgili sağlık kuruluşu, eğer çalışıyorsa işveren, Genel ve yerel yönetimler ile gerek duyulduğu durumlarda iş birliği içinde çalışmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nda yer alan Modüllerin uygulanması sırasında kazandırılması gereken fonksiyonel becerilerin bireysel farklılıklara göre adaptasyonu gereklidir. Programdaki ilerlemeler, fonksiyon ve hareket kayıp kişiden kişiye değişen oran ve özelliklerine göre düzenlenmelidir.

Bedensel engelli çocuklarda motor, duyu, algı ve iletişim problemleri farklı seviyelerde ortaya çıkar ve rehabilitasyon yaklaşımlarına cevaplar da değişim gösterir. Bu Programın, bedensel engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ve belki de her ders saatinde değişmesi veya tekrar edilmesi gerekebilir.

Örneğin; ağır kas kasılmaları olan bir çocukta bu kasılmaların şiddeti günden güne farklılık göstereceğinden o gün içinde yapılacak uygulamalar da farklılık gösterebilecektir. Kazandırılması hedeflenen fonksiyonel beceriler, özrün şiddetine bağlı olarak değişeceğinden, her çocukta bireysel hedefler gündeme gelmekte ve hedeflere ulaşmak için gerekli zamanın kesin olarak bilinmesi mümkün olmamaktadır.

Ayrıntılı olarak yapılacak değerlendirmeyi izleyerek oluşturulacak program, bireysel hedefler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bireysel uygulamaların yanı sıra benzer özür grubunda ve fonksiyonel beceriler yönünden aynı düzeydeki bireyler gerekiyorsa grup eğitimine alınmalıdır.

Bireylerle yapılacak çalışmalar sırasında verilen yönergelerin kısa, net ve anlaşılır olması, performansın artırılmasın sağlayacaktır. Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı dhilinde verilecek sosyal ve kültürel faaliyetler; aile katılımını içeren, bireyin sosyal gelişimini sağlayan, toplumsal farkındalık yaratan, kültürel gelişimini destekleyen, toplum kaynaklarını engelli bireyin yararına kullanmayı sağlayan faaliyetler olmalıdır.

Bedensel Engelli Bireyler Destek eğitim Programı’nın uygulanmasından sorumlu personel ve kurum idaresinin uygun Görmesi hlinde kurum dışından danışma amacıyla destek almak alınacak ait uzman (Üniversitenin ilgi BÖLÜM/ana bilim dalından en az lisans düzeyinden mezun olan, alanında en az be yıl tecrübe sahibi olan) istenebilir.

Bu uzman, asla zorunlu personel statüsünde olmadığı için imza yetkisine sahip değildir. Destek alınacak uzman, engelli bireyle Programın uygulanmasında yer almayacak; uygulayıcılara, kurum personeline ve/veya ailelere katkı sağlayacaktır. Bedensel engelli bireyler destek eğitim Programı, genel amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli Modüller ve bu Modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır.

Her bir de bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüllere ayrılacak süreler Modüllerde belirtilmekle birlikte, Programın toplam süresi, bireyin yaşından bağımsız olarak motor performansındaki kazanımlara göre belirlenecek ve düzenli aralıklarla yapılacak değerlendirmeler ile bu sürede şekillenecektir.

Özel eğitim Merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın0312 326 95 60